Како се организирани часовите?

Услугите кои ги нуди ЕК Импак може да се организираат онлајн или со физичко присуство.

Кај секој од едукаторите е видлива можноста за организирање на час со физичко присуство и / или онлајн со понудени дигитални платформи за организирање на онлајн час.

По уплаќањето на средствата, а при закажување на час кај одбран едукатор, предмет и термин, се отвора прозорец на којшто имате можност да одберете дали сакате часот да биде организиран онлајн или со физичко присуство, како примерот подолу.